Ochrana osobných údajov a Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

Ing. Miloš Kováč
Sídlo: Zahradní 1162/5a, 683 01, Rousínov, Česká Republika
IČO: 03677389
email: milos@miloskovac.org; Telefónne číslo: +420 739 948 108

Čl. I  

Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj služieb, výukových materiálov a usporiadanie vzdelávacích webinárov Miloša Kováča a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľ.
 2. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia platnými právnymi predpismi ČR a to občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Sb. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, sa riadia  obchodným zákonníkom č. 513/1991 Sb. 
 3. Na úrade na ochranu osobných údajov Českej Republiky je predávajúci  zaregistrovaný vo Verejnom registri spracovaní osobních údaju pod reg. číslom 00061672.

Č. II 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Prevádzkovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje služby (coaching v oblasti osobnostného rozvoja), výukové materiály, semináre a usporiadanie vzdelávacích webinárov.
 2. Vlastnícke právo k produktu či tovaru prechádza na zákazníka zaplatením kúpnej ceny a jeho následným prevzatím. 
 3. Kupujúci odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.Všeobecné podmienky predstavujú nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávkového formulára na emailovú adresu kupujúceho príde potvrdenie o prijatí objednávky, ktorého prílohou budú obchodné podmienky. 
 4. Objednávkový formulár obsahuje informácie o zákazníkovi, objednávanom produkte,  tovare alebo službe, cene spolu s uvedením dane a poplatkov, spôsobu úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu či poskytnutím služby. V prípade  on-line produktov náklady na dodanie nie sú zahrnuté v cene. Kupujúci je povinný údaje v objednávkovom formulári skontrolovať, prípadne ich opraviť. Údaje poskytnuté v objednávke, predávajúci považuje za správne.
 5. Samotné označenie produktu, popis jeho hlavných vlastností  a cena, sú uvedené na  vybranom webovom rozhraní predávajúceho, kde je uvedená konečná cena produktu, vrátane prípadných zliav a príplatkov. Ceny sú uvedené bez príslušnej sadzby DPH, nakoľko prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
 6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom vzniká už samotným odoslaním objednávky. V momente  kliknutia na tlačidlo „Odoslať “, zákazník vytvorí objednávku a medzi predávajúcim a zákazníkom vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Zákazník zároveň týmto potvrdzuje, že je oboznámený so všeobecnými podmienkami.
 7. Predávajúci je povinný poskytnúť či dodať objednaný produkt, tovar alebo službu a zákazník sa zaväzuje produkt, tovar alebo službu prevziať a zaplatiť  predávajúcemu kúpnu cenu. V prípade vypredania zásob, predávajúci je zbavený tejto povinnosti, o tejto skutočnosti bude neodkladne zákazníka informovať.
 8. Zákazník je uzrozumený s tým, že na riadne užívanie online vzdelávacích produktov a služieb, webinárov musí mať zabezpečené technické požiadavky – aktualizovaný software.

Čl. III

Cena a spôsob jej úhrady

 1. V prípade meškania s úhradou kúpnej ceny, ktorú je zákazník povinný zaplatiť, zákazník sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo  výške  0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne ale do výšky kúpnej  ceny produktu, tovaru alebo služby.
 2. Bezhotovostné platby sa realizujú prevodom na účet prevádzkovateľa uvedený vo faktúre, prostredníctvom platobnej brány spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu sú zadané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.
 3. U niektorých produktoch ako CD, DVD, knihy,  zákazník spolu s  cenou je povinný zaplatiť  náklady spojené s  balením a dodaním produktu. Cena za balenie a dodanie je  vždy uvedená v objednávkovom formulári.
 4. Cena produktov, tovaru a služieb je vždy  uvedená na vybranom webovom rozhraní predávajúceho pri jednotlivých výrobkoch, produktoch či službe.
 5. Predávajúci vystaví zákazníkovi daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktu, tovaru alebo služby. Predávajúci nie je platcom DPH.
 6. Pri spôsobe platby cenu produktu, tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru  hradí zákazník bezhotovostne a jednorázovo,  na účet zvolený v objednávkovom formulári. Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne  s uvedením správneho variabilného symbolu platby, ktorý slúži na správne identifikovanie  platby a včasné poskytnutie požadovaného produktu.
 7. Kúpna cena je splatná do 14 dní od uzavretia zmluvy - dátumu vystavenia faktúry. Záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt, tovar alebo službu je splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu objednávky a nákupu tovaru.

Čl. IV

Dodacie podmienky

 1. Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najneskôr do troch  dní.    
 2. U online vzdelávacích produktoch sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predávajúceho  na emailovou adresu zákazníka uvedenú v objednávkovom  formulári, prípadne  zaslaním odkazu URL adresy.
 3. V prípade objednania CD, DVD, kníh, predávajúci  doručí objednaný tovar do 2-10 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania je uvedené na základe  objednávkového formulára zákazníka. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie tovaru na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

 Čl. V

Zabezpečenie a ochrana autorských práv 

 1. Prístupové údaje k online produktom či k  URL adrese sú určené len pre osobnú potrebu  zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom  a heslom. Zákazník je povinný  zachovávať mlčanlivosť ohľadne  informácií potrebných k prístupu. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena  a hesla treťou osobou.
 2. Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva (online vzdelávacie programy, webináre, knihy, CD, DVD),podliehajú právnej  ochrane podľa  autorského práva. Akékoľvek ich  šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva autorské diela môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe  licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu  za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

Čl. VI

Odstúpenie od zmluvy 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy na online vzdelávací produkt, je predávajúci oprávnený ihneď po doručení odstúpenia od zmluvy, zákazníkovi deaktivovať a znemožniť prístup do členskej sekcie programu.
 2. Podľa § 1837 občanského zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej a obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ bol porušený jeho pôvodný obal. Právo na odstúpenie od zmluvy taktiež nie je možné uplatniť u zmlúv na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči alebo u zmlúv o poskytovaní služieb.
 3. Kupujúci ako spotrebiteľ, má právo v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia  alebo dodania tovaru, a to bez udania dôvodu. Toto právo neslúži ako spôsob reklamácie tovaru. Pritom najneskôr 14. deň od prevzatia tovaru, musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy a to odoslaním písomnej informácie o odstúpení od zmluvy na mailovú adresu: milos@miloskovac.org, s uvedením aj čísla objednávky, mena a dátumu nákupu a zaslaním tovaru na vlastné náklady najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu: Zahradní 1162/5a-6, 683 01 Rousínov, Česká Republika. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom neporušenom obale, bez známok použitia a poškodenia, kompletný, spolu s kópiou dokladu o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku.
 4. Peniaze sa vrátený tovar Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená platba, a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky skôr, ako mu zákazník vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal a potvrdil prijatie opravného daňového dokladu.
 5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu ihneď, ako zistí že druhá strana porušila zmluvu podstatným spôsobom (napr. ak je zákazník v omeškaní s úhradou kúpnej ceny viac ako 10 dní po splatnosti, ak zákazník poruší povinnosti na ochranu autorského práva podľa čl. 5 OZ.

Čl. VII

Práva a povinnosti z vadného plnenia a reklamácia

 1. Reklamáciu je potrebné vybaviť bez zbytočného odkladu,  najneskôr do 30 dní odo dňa jej  uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodnú na dlhšej lehote.
 2. Vadné plnenie musí zákazník uplatniť bez zbytočného odkladu u predávajúceho, najneskôr však do 2 rokov od prevzatia tovaru. Reklamácia s priloženou kópiou dokladu o kúpe a s popisom problému, sa zasiela na  Zahradní 1162/5a-6, 683 01 Rousínov, Česká Republika.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za vady, tj. práv z vadného plnenia, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 4. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Ak tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má zákazník právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.
 5. Zákazník má právo požadovať bezplatné odstránenie vady či primeranú zľavu z ceny. V prípade ak nie je možné odstrániť vadu bez zbytočného odkladu, je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vady. Ak nie je ani oprava ani výmena možná, na základe odstúpenia od kúpnej zmluvy môže zákazník požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 6. Predávajúci nevyhovie reklamácii zákazníka, pokiaľ preukáže, že zákazník o vade vedel už pred prevzatím tovaru alebo ju sám spôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie. Predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi kvôli pomalému internetovému pripojeniu, neaktualizovanému prehliadaču či nenainštalovanému softwaru pre spustenie online produktu.

Čl. VIII

Vylúčenie zodpovednosti 

 1. Všetky naše služby a produkty slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti osobného rozvoja a online marketingu. Informácie, ktoré Vám sprostredkujeme, predstavujú návody a odporúčania. Nie sme zodpovední za Váš prípadný úspech alebo neúspech pri ich aplikácii v praxi, či za Vaše pocity alebo zdravotný stav. Po celý čas trvania online produktu ste plne zodpovední a svojprávni za svoje správanie a svoje rozhodnutia, pretože Váš úspech je závislí od celého radu ďalších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

Čl. IX

Ochrana osobných údajov

 1. Vyplnením objednávkového formuláru zároveň súhlasíte so zaradením osobných údajov do databázy našej spoločnosti a ich následným spracovaním pre marketingové účely prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to až do doby odvolania súhlasu. Zároveň zákazník udeľuje súhlas k tomu, aby predávajúci mu zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponukách svojich obchodných partnerov.
 2. Predávajúci plne rešpektuje dôverný charakter Vašich údajov, ktoré poskytuje. Tieto údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Tieto údaje sú ukladané v databáze s príslušným zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
 3. Vaše údaje používame k tomu, aby sme Vás informovali o našich produktoch a službách, prípadne zistili Váš názor na ne. Ak by ste s týmto nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť,  aby sme mohli potom údaje zablokovať. Z odberu emailovej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj vy, prostredníctvom odhlasovacieho odkazu na webovej stránke.
 4. Cookies používame k tomu, aby sme mohli sledovať jednotlivé preferencie návštevníkov  a podľa toho optimálne vytvárať  webové stránky. Používanie  cookies môžete  deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Čl. X

Záverečné ustanovenia 

 1. Všetky právne  spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou budú riešené v občianskom súdnom konaní všeobecnými súdmi České republiky.
 2. Ak právny vzťah  založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany súhlasia, že sa vzťah riadi  českým právom. Pritom nie sú dotknuté práva spotrebiteľov vyplývajúce  zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Predávajúci si pritom vyhradzuje právo u vybraných produktov upraviť ďalšie práva a povinnosti zmluvných  strán nad rámec týchto obchodných podmienok. Tieto  pravidlá budú vždy uvedená na webovej stránke  príslušného  produktu a majú prednosť pred ustanoveniami OP.
 4. Aktuálne znenie obchodných podmienok je platné a účinné od 1.11.2015 Každá zmena obchodných podmienok je automaticky dostupná na webovej stránke www.miloskovac.cz. Všetky nové objednávky sa riadia vždy aktuálnou verziou obchodných podmienok.
 5. Pokiaľ dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach České obchodní inspekce www.coi.cz. Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu sa doporučuje kupujúcemu najprv využiť kontakt na Ing. Miloša Kováča pre vyriešenie vzniknutej situácie.